Glossary

Buføring
Forflytning av flokker ned fra fjellbeite, avslutningen av beitesesongen og begynnelsen av vintersesongen (dyrene holdes innendørs). Hjemkomsten blir feiret.
Buføring
Forflytning av flokker til fjellbeite, oppstart av seterbeitesesongen.
Nomadisme
Nomadisme er basert på omfattende forflytninger av flokker på jakt etter fôr ledet av familieenheter uten fast bosted.
En levemåte der et samfunn ikke har et permanent bosted, men flytter fra sted til sted, vanligvis sesongmessig og innenfor et definert territorium.
Nomadisme er ikke tatt i betraktning i TRANSFARM-prosjektet.
Halvnomadisme
Jordbrukssystemer basert på en landsby der kvinner og barn er tilstede gjennom hele året. Menn og gutter tar seg av husdyrene og er fraværende i lengre perioder på jakt etter fôr. Halvnomadisme er ikke tatt i betraktning i TRANSFARM-prosjektet.
Seter/stølsvei
Sti eller vei for å forflytte husdyr til fots (eller med hester, noen ganger med kjøretøy, særlig i Skandinavia) fra et sted til et annet, mellom sommer- og vinterbeite.
Mange seterveier er gamle og av ukjent alder; andre er fra middelalderen eller nyere tid.
Synonymer på engelsk er ‘transhumance route’, ‘pathway’ og ‘driftway.’
I motsetning til de engelske begrepene ‘drove’/’drove route’/’drove way’ som betegner veien eller stien husdyrene tar til dyremarkedene, som bare er enveis, er ‘transhumance route’ alltid toveis eller en runde.
Transhumance
Transhumans er en form for mobilt husdyrhold med regelmessig, sesongmessig, syklisk forflytning av husdyr over lengre avstander (spesielt sauer, kyr og geiter, men også hester, esler og reinsdyr). Forflytningen skjer mellom forskjellige geografiske, noen ganger også forskjellige klimatiske regioner langs faste ruter, som kan vare i flere måneder. Mennesker er tilstede gjennom beitesesongen. Transhumans har faste vintergårder.
Transhumans er knyttet til permanente bygninger av forskjellige typer for de stedene som brukes under forflytningen. Vi skiller mellom tre former for transhumans: vertikal, horisontal og urban.
Transhumans skiller seg fra nomadisme og halvnomadisme.
Vertikal transhumans
Vertikal forflytning, som vanligvis forekommer i fjellområder der dyrene drives mellom lavtliggende og høytliggende beiteområder. I Norge tilsvarer denne praksisen seter/stølsdrift
Horisontal transhumans
Horisontal forflytting som forekommer i slette- eller platåområder der gjetere og buskapen deres vandrer over lange avstander fra sommerbeitene langt fra hjemmet til vinterbeitene i nærheten av hjemmet. Flokken ledsages av minst én gjeter og flere hunder. I dag settes det ofte opp flyttbare gjerder for hvert beiteopphold. Under flyttingen har ikke gjeterne faste hus. Noen ganger er mobile hjem enten til disposisjon eller blir brakt til overnattingsnattsteder av andre familiemedlemmer
Urban transhumans
Urban transhumans er en spesiell form for horisontal transhumans og er en ny (bærekraftig) måte å vedlikeholde grøntområder i byområder. Flokkene flytter seg langs definerte korte ruter gjennom parker, diker og private områder, ledsaget av gjetere og hunder. Urban transhumans blir ofte kombinert med formidling og berører tema som grønn infrastruktur og bærekraft.
Transhumansutøvere
Alle som har en form for tilknytning til transhumans: bønder, andre som eier dyr brukt i transhumans, gjetere, budeier.
Budeie
Personer som foredler melk og produserer bl.a. ost på setrene. I noen land kan det være en arbeidsdeling mellom budeiene, som har ansvar for foredling av melk, og gjetere som i tar seg av flokkene.
Gjeter
Personen som tar seg av husdyrene og flytter med dem. I noen land produserer gjetere også ost og andre produkter.
Synonymer på engelsk er ‘herdsman’, ‘herdswoman’, ‘guide’, ‘stockman’ og ‘pastoralist’.
Det finnes mange nasjonale begreper som bl.a. kan være knyttet til en spesifikk dyreart som f.eks. det engelske begrepet ‘shepherd’ som viser til gjeting av sau.
Oppsynsmann/-kvinneO
I andre land kan også oppsynsmenn/-kvinner være gjetere hvis de ledsager flokker i verneområder.
Buskap or bøling
Gruppe dyr som brukes i transhumans. Dyrene kan være av samme art eller av forskjellige arter.
Synonymer på engelsk er ‘livestock’, ‘herd’ og ‘herd animals’
Gjeterhund
Spesielle raser som er trent til å vokte og beskytte flokken.
Seter / Stølslandskap
Vidstrakt område med høyfjellsbeite / alpin beitemark. Seterlandskapet omfatter flere setre og deres bygninger der budeier oppholder seg i flere måneder. Det engelske begrepet ‘alp’ er dessuten et synonym for allmenning i fjellet.
Allmenning
Land som brukes av fellesskapet i en eller flere kommuner eller (alle) bønder i et område. Allmenninger finnes fortsatt i dag, f.eks. i fjellområder (som i Alpene) eller langs seterstier og -veier.
Seter/støl
Betegnelse på individuelle tun og beiter med tilhørende bygninger som brukes i en viss tid av året. Arealet er mindre enn i en allmenning eller det som omfattes av det engelske begrepet ‘alp’.
Trehus for levebrød, lagring av høy, osteproduksjon og noen ganger også turisme.
Begrepet omfatter vår-, sommer- og høstseter med mange nasjonale betegnelser, som varierer etter årstid, arkitektur, materiale og beliggenhet.
Sel
Individuell sesongbasert, men permanent gårdsbygning, i utmark som brukes om sommeren til opphold og produksjon. Det finnes mange landsspesifikke typer. Synonymer på engelsk er ‘shieling’ og ‘hafod’.
Ikke-permanent bygning
Ikke-permanent (ikke solid, spontant reist) sesongbasert konstruksjon bygget for ly. Bygningen brukes av gjetere eller ungdommer som følger dyrene til sommerbeitene. Disse bygningene er den arketypiske bygningstypen knyttet til transhumans.
Dehesa / Montados (ikke noe norsk begrep)
Dehesa (spansk) eller Montados (portugisisk) er beiteskog i middelhavsområdet som består av stedegne trær som steineik, korkeik og gressletter. Det resulterende landskapet, som kombinerer modne landskapselementer (eiketrær) med foryngede elementer (gressletter), opprettholder et høyt biologisk mangfold. Dehesa eller Montados landskapene nådde sitt største omfang med veksten av langdistanse transhumans.
Lynghei
Lyngheier er preget av lavtvoksende busk- og åpen lavvoksende trevegetasjon. Lyngheier forekommer hovedsakelig på ufruktbar sur jord eller på dårlig jord. Lyngheiene kan ligne noe på myrområder, men skiller seg fra disse når det gjelder klima og vegetasjon.
Lyngheier er generelt varmere og tørrere enn myrområder. Lyngheier finnes både ved kysten (f.eks. ved Middelhavskysten) og på slettelandet (f.eks. i Tyskland).
Ikke-kultivert beitemark på podsol med vegetasjon dominert av dvergbusker, lavvoksende eik og einer.
Beite
Beitemark som kan være preget av gressdominerte vegetasjonstyper, men som også omfatter andre naturtyper som lynghei, myr og skogsbeite. Vegetasjonen kan bestå av gress, belgvekster, andre urter, busker eller en blanding av ulike typer vegetasjon.
Samlekve
Sted der flokken kan samles for ulike formål: opphold og beite i et beskyttet miljø; behandling av veterinær, melking
Liten innhegning laget av hekker, enkle gjerder av tre og/eller stein for å stenge sauene inne for tjoring.
I Italia er samlekveer bare kjent for sauer og er både et fysisk landskapselement og en rettighet. Det finnes mange samlekveer, noen ganger veldig gamle, som ikke er i bruk.
I Norge og Hellas brukes samlekveer for nyfødte dyr og om natten for hele flokken.
Vannforsyning
Transhumans krever vannforsyning som i andre land ofte er basert på kunstige installasjoner som kan være svært gamle, f.eks. små dammer, men også kanaler, brønner eller til og med flyttbare reservoarer. Undertype: Det engelske begrepet ‘dewpond’ betegner en dam konstruert for å opprettholde vannforsyningen i et område med høy permeabilitet.