Zdroje

Na tejto stránke nájdete niekoľko zdrojov pre vzdelávanie o transhumancii: výsledky projektu, slovník terminológie o transhumancii a mnoho ďalších zdrojov, ako je projektový leták, zaujímavé články a publikácie.

Created with Fabric.js 3.5.0

Leták

Created with Fabric.js 3.5.0

Projektové výsledky

Created with Fabric.js 3.5.0

Slovník

Leták

Leták predstavuje projekt, zapojené inštitúcie, ciele a očakávané výsledky. Ste vítaní rozširovať leták a kontaktovať partnerov projektu.

Projektové výsledky

E-PRÍRUČKA

poskytuje nasledujúci špecifický obsah a) 9 národných správ o súčasnej situácii transhumancie (Nemecko, Grécko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Slovensko, Španielsko), b) 1 súhrnná správa rozšírená o informácie o situácii v Európe vo všeobecnosti, ako aj o histórii a vývoji transhumancie, c) e-slovník obsahujúci 25 definícií kľúčových pojmov súvisiacich s témou na zlepšenie komunikácie medzi rôznymi jazykmi a kultúrami. Poskytuje preklad termínov do 10 jazykov.

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

osvedčených postupov od úspešných pracovníkov transhumancie. Konkrétne výsledky sú prezentované prostredníctvom 15 prípadových štúdií z 8 európskych krajín (Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Slovensko, Španielsko)

ONLINE ZDROJE VZDELÁVANIA

pre pracovníkov transhumancie, ktoré budú bezplatne k dispozícii pre samoobslužné vzdelávanie. Vzdeláívací materiál bude pozostávať z nasledujúcich zdrojov: a) všeobecné informácie o transhumancii v rôznych krajinách. b) databáza prípadových štúdií osvedčených postupov, c) vzdelávacie moduly

Stiahnite si projektové výsledky

Súhrnná
správa

*Tento výstup nájdete len v anglickej verzii webovej stránky.

Slovník

Bačovia
Všeobecný pojem pre všetkých ľudí, ktorí sú tak či onak spojení s transhumanciou: poľnohospodári a majitelia zvierat, pastieri, dojičky/dojiči.
Dehesa / Montados (neexistujúce)
Systémy Dehesa (španielsky) alebo Montados (portugalsky) sú stredomorské lesné pasienky, ktoré kombinujú pôvodné dreviny, ako je dub cerový, dub cerový, dub korkový, s trávnatými plochami. Výsledná krajina, ktorá kombinuje zrelé ekologické prvky (duby) s inými omladenými prvkami (trávnaté plochy), zachováva vysokú biodiverzitu. Tieto krajiny dosiahli svoj najväčší rozsah pod vplyvom rastu diaľkového pasienkárstva.
Dojič/ Dojička
Osoby, ktoré produkujú mlieko a syr na oboch, sezónnych farmách a v Alpách, ale ktoré sa v prvom rade nestarajú o stáda.
Drive from the mountain pasture (neexistuje)
Slávnostné vyháňanie stád z vysokohorských pasienkov, ukončenie sezóny pasenia na alpských pasienkoch a začiatok zimnej sezóny (zvieratá sú držané v maštaliach).
Drive to the mountain pasture (neexistuje)
Hnanie stád na horské pastviny, začiatok sezóny pasenia na alpských pastvinách.
Ephemeral building (shieling) (neexistujúce)
Nestála (nie pevná, samovoľne postavená) sezónna (poľnohospodárska) stavba postavená na prístrešok. Obývajú ju pastieri alebo mladí ľudia, ktorí cestujú so zvieratami na letné pastviny. Shieling je archetypálna stavba spojená s pasením.
Heathland (neexistujúce)
Vresoviská sú krovinaté biotopy charakterizované otvorenou, nízko rastúcou drevinovou vegetáciou, ktoré sa nachádzajú najmä na neúrodných kyslých pôdach, resp. na chudobných pôdach. Sú podobné vresoviskám, ale líšia sa z hľadiska klímy a vegetácie.
Vresoviská sú vo všeobecnosti teplejšie a suchšie ako rašeliniská. Vresoviská sa vyskytujú na pobreží (napr. pobrežie Stredozemného mora), ako aj na samotnej rovinatej krajine (napr. Nemecko).
Rozsiahle pasienky na neobrábaných podzolových pôdach s vegetáciou, v ktorej prevládajú zakrpatené erózne kríky, zakrpatené duby a borievky.
Hoľa
Rozsiahla oblasť vysokohorských pasienkov / alpských pasienkov. Súčasťou pasienkovej krajiny (alp) sú budovy, v ktorých pastieri, resp. dojnice/dojiči trávia niekoľko mesiacov. Okrem toho je alp synonymom pre spoločnú pôdu v horách. V niektorých krajinách je letná farma synonymom pre alp.
Horizontal transhumance (nie je uvedené)
Horizontálne presuny, ktoré sa vyskytujú v rovinatých alebo náhorných oblastiach, kde pastieri a ich hospodárske zvieratá migrujú na veľké vzdialenosti z letných pasienkov ďaleko od svojich domovov na zimné pasienky blízko svojich domovov. Stádo sprevádza aspoň jeden pastier a niekoľko psov. V súčasnosti sa pre každú zastávku na pastve často stavajú pohyblivé ohrady. Počas presunu stáda nemajú stádoví ľudia pevné domy. Niekedy sú k dispozícii mobilné domy alebo ich na miesta nocľahu privezú iní členovia rodiny.
Koliba
Názov pre jednotlivé farmy a pasienky so súvisiacimi budovami, ktoré sa využívajú na určité obdobie roka. Rozloha je menšia ako pri spoločnej pôde alebo alpách.
Drevené domy na bývanie, skladovanie sena, výrobu syra a niekedy aj na turistiku.
Pojem zahŕňa studničné, letné a jesenné farmy s mnohými národnými termínmi, rozlišujúcimi ročné obdobie, architektúru, materiál a polohu.
Košiar
Miesto, kde sa stádo môže zhromaždiť na rôzne účely: zastavenie a pasenie v chránenom prostredí; veterinárny zásah, dojenie.
Malá ohrada z prekážok, jednoduchých drevených plotov a/alebo kameňov na uzavretie oviec pri pasení.
V Taliansku je známa len pre ovce, a to ako stavba, tak aj právo. Je ich veľa, niekedy sú veľmi staré a už sa nepoužívajú.
V Nórsku a Grécku pre novonarodené zvieratá a tiež počas noci pre celé stádo.
Nádrž na horskom pasienku
Transhumácia si vyžaduje zásobovanie vodou, ktoré je často založené na umelých, niekedy veľmi starých zariadeniach: napr. malých rybníkoch, ale aj kanáloch, studniach, stojanoch alebo dokonca pohyblivých nádržiach. Podtyp: Rosný rybník, rybník vybudovaný na udržiavanie zásob vody v oblasti s vysokou priepustnosťou.
Nomádizmus
Systémy sú založené na extenzívnom pohybe stád a kŕdľov pri hľadaní krmiva, ktoré vedú ľudské rodinné jednotky bez stálej základne.
Spôsob života, pri ktorom komunita nemá trvalé sídlo, ale pohybuje sa z miesta na miesto, zvyčajne sezónne a v rámci vymedzeného územia.
Na účely projektu TRANSFARM sa tento spôsob neošetruje.
Obecné pasienky
Pôda, ktorú využíva spoločenstvo jednej alebo viacerých obcí, resp. (všetci) poľnohospodári v danej oblasti. Spoločná pôda existuje dodnes, napr. v horských oblastiach (ako sú Alpy) alebo na prechodných cestách.
Pasienok
Pastviny nazývané aj pasienky, trávnaté plochy zahŕňajú aj netrávnaté biotopy, ako sú vresoviská, rašeliniská a lesné pasienky. Pastviny môžu pozostávať z tráv, strukovín, iných bylín, kríkov alebo ich zmesi.
Pastier
Osoba, ktorá sa stará o dobytok a pohybuje sa s ním. V niektorých krajinách pastieri vyrábajú aj syr atď., v iných nie.
Synonymá: pastier, pastierka, sprievodca, pastier, pastieri.
Existuje mnoho národných termínov a tie, konkrétne podľa zvieraťa, napr. pastier“
Pastierske psy
Špeciálne plemená, ktoré sú špeciálne vycvičené na stráženie a ochranu stáda.
Ranger (neexistujúce)
Dnes môžu byť pastiermi aj rangeri, ak sprevádzajú stáda v chránených oblastiach.
Salaš
Individuálna sezónna, ale trvalá hospodárska budova, ktorá sa v (vysokej) nadmorskej výške používa na bývanie a výrobu len v lete. Existuje mnoho typov špecifických pre jednotlivé krajiny. Synonymá: shieling, hafod.
Semi-sedentary system (neexistuje)
Systémy založené na dedine trvalo obývanej ženami a deťmi, z ktorej stáda a čriedy, o ktoré sa zvyčajne starajú muži a chlapci, na dlhšie obdobie chýbajú pri hľadaní krmiva. V prípade projektu TRANSFARM sa tento systém nespracúva.
Stádo
Skupina zvierat, ktoré sa pasú, môže byť toho istého druhu alebo rôznych druhov.
Synonymá: dobytok, stádo, stádo zvierat
Transhumancia
Transhumance je forma mobilného chovu dobytka s pravidelným, sezónnym, cyklickým presunom dobytka (najmä oviec, kráv a kôz, ale aj koní, oslov a sobov) sprevádzaného ľuďmi medzi rôznymi geografickými, niekedy aj klimatickými oblasťami po stabilných trasách, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Transhumancia má pravidelné trvalé zimné farmy.
Transhumancia je spojená s pevnými domami rôznych typov pre rôzne lokality používané počas jazdy. Rozlišujeme tri formy: vertikálnu, horizontálnu a mestskú transhumanciu.
Transhumancia je na rozdiel od nomádstva a polosedliackych systémov.
Urban Transhumance (neexistuje)
Mestské pasenie je osobitnou formou horizontálneho pasenia ako nového (udržateľného) spôsobu udržiavania trávnych porastov v mestskom prostredí. Stáda sa pohybujú po vymedzených kratších trasách pozdĺž parkov, hrádzí a súkromných pozemkov v sprievode pastierov a psov. Často sa spája so vzdelávaním, zelenou infraštruktúrou, udržateľnosťou a ďalšími témami.
Vertical transhumance (nie je uvedené)
Vertikálne presuny, ktoré sa vyskytujú zvyčajne v horských oblastiach, kde sa zvieratá presúvajú medzi pasienkami v nízkych nadmorských výškach a pasienkami vo vysokých nadmorských výškach.
Závoz
Trasa prepravy hospodárskych zvierat pešo (alebo na koňoch, niekedy s vozidlami, najmä v Škandinávii) z jedného miesta na druhé, medzi letnou a zimnou pastvou.
Mnohé transhumánne cesty boli starobylé cesty neznámeho veku; iné sú známe zo stredoveku alebo z novších čias.
Synonymá: transhumančná cesta, cesta, cesta na splavenie
na rozdiel od Drove/drove route/drove way, čo znamená cestu na trhy so zvieratami, ktorá je len jednosmerná, zatiaľ čo transhumance je vždy dvojsmerná, resp. okružná trasa.