TRANSFARM

Odborné vzdelávanie a príprava pre pracovníkov transhumancie

Projekt TRANSFARM

TRANSFARM je celoeurópsky projekt, ktorého cieľom je vyvinúť výučbový materiál pre ľudí, ktorí sa venujú transhumancii, vrátane tých, ktorí chcú začať s transhumanciou alebo chcú rozvíjať svoje podnikanie. Zároveň projekt má záujem zvýšiť povedomie o existencii transhumancie a jej výhodách. Vzdelávací materiál je dostupný online, bezplatne a v rôznych jazykoch. Do projektu je zapojených sedem rôznych organizácií z Belgicka, Nemecka, Grécka, Nórska, Slovenska a Španielska. Je spolufinancovaný z programu Erasmus+.

Čo je transhumancia?

Transhumancia je forma mobilného chovu dobytka s pravidelným, sezónnym, cyklickým pohybom hospodárskych zvierat na veľké vzdialenosti (najmä oviec, kráv a kôz, ale aj koní, somárov a sobov), ktoré sprevádzajú ľudia medzi rôznymi geografickými, niekedy aj odlišnými klimatickými oblasťami ustálenými trasami, čo trvá niekoľko mesiacov. Transhumancia má pravidelné trvalé zimné farmy. Transhumancia súvisí so stabilnými stavbami rôznych typov na rôznych miestach, ktoré sa využívajú počas presunu. Rozlišujeme tri formy transhumancie: vertikálna, horizontálna a mestská.
Transhumancia je na rozdiel od nomádstva a polokočovný systém.

Prečo transhumancia?

Transhumanciu možno považovať nielen za udržateľnú formu využívania zeme, ale ponúka aj odpovede na naliehavé sociálne výzvy ako sú: prispôsobenie využívania pôdy v čase zmeny klímy prostredníctvom opätovného zavedenia tradičných poľnohospodárskych postupov a/alebo pôovodných druhov, ktoré poskytujú dôležitý genofond, príspevok k zelenej dohode EÚ, keďže miestna produkcia potravín prispieva k zníženiu miery uhlíka v poľnohospodárstve a k reakcii na dopyt spoločnosti po vysokokvalitných potravinách vyrábaných na miestnej úrovni, k zhodnocovaniu vidieckych oblastí a zastaveniu trendu vyľudňovania vidieka prostredníctvom ponuky pracovných alternatív.

Medzi ďalšie poskytované tovary a služby patrí zvyšovanie biodiverzity (napr. biotopy pre opeľovače), kvality vody a úrodnosti pôdy, zachovávanie kultúrneho dedičstva vrátane znalostí o poľnohospodárskych postupoch a miestnych potravinových produktoch a formovanie miestne-špecifických „otvorených“ krajín, ktoré odrážajú históriu, komunitu a spolupatričnosť, a ktoré mnohí považujú za príťažlivé.

Ciele TRANSFARM-u

Informovať

o aktuálnej situácii transhumancie v partnerských krajinách vrátane informácií o typoch a stupňoch praktík a ich vplyvu na krajiny, podporných schémach pre transhumanciu a špecifických poznatkoch, ktoré potrebujú pracovníci transhumancie.

Zdieľať

osvedčené postupy, ktoré sprostredkujú skúsenosti úspešných pracovníkov transhumancie s cieľom podporiť implementáciu podobných iniciatív v iných kontextoch.

Vzdelávať

pracovníkov transhumancie prostredníctvom samoobslužných a online dostupných zdrojov.

Kto je za projektom?

Všetci partneri TRANSFARM sú veľmi aktívni v oblasti udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a krajiny. Konzorcium zahŕňa 7 rôznych organizácií. Podrobné informácie si môžete pozrieť nižšie.

Projekt podporujú traja pridružení partneri (The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o. o.; the Norwegian Institute of Bioeconomy; VetAgroSup from France), ktorí pridávajú nové geografické regióny, v ktorých sa transhumancia praktizuje, a projekt podporujú poskytovaním dodatočných údajov o transhumancii.

Chcete nás kontaktovať?