TRANSFARM

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών που σχετίζονται με τη μετακινούμενη κτηνοτροφία

Το έργο Transfarm

Το TRANSFARM είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες που σχετίζονται με τη μετακινούμενη κτηνοτροφία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που επιθυμούν να γίνουν μετακινούμενοι (κτηνοτρόφοι) ή να αναπτύξουν την επιχείρησή τους. Ταυτόχρονα, το έργο επιθυμεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την μετακινούμενη κτηνοτροφία και τα οφέλη της. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες. Στο έργο συμμετέχουν επτά διαφορετικοί οργανισμοί από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Τι είναι η μετακινούμενη κτηνοτροφία

Η μετακινούμενη κτηνοτροφία είναι μια μορφή «κινητής» κτηνοτροφίας που περιλαμβάνει μία τακτική, εποχική και κυκλική μετακίνηση ζώων σε μεγάλες αποστάσεις (κυρίως πρόβατα, αγελάδες και αίγες, αλλά και άλογα, γαϊδούρια και ταράνδοι) που συνοδεύονται από ανθρώπους μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών και μερικές φορές κλιματικών περιοχών, κατά μήκος σταθερών διαδρομών και διαρκεί αρκετούς μήνες. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι έχουν συνήθως μόνιμες χειμερινές φάρμες. Επιπλέον, η μετακίνηση σχετίζεται με σταθερές κατασκευές διαμονής διαφορετικών τύπων, για τις διαφορετικές περιοχές που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο διακρίνονται τρεις μορφές μετακινούμενης κτηνοτροφίας : η «κάθετη», η «οριζόντια» και η «αστική» μετακίνηση.
H μετακινούμενη κτηνοτροφία δεν μοιάζει με τη νομαδική κτηνοτροφία και τα ημι-εκτατικά συστήματα.

Γιατί μετακινούμενη κτηνοτροφία;

H μετακινούμενη κτηνοτροφία μπορεί να θεωρηθεί όχι μόνο ως αειφορικός τρόπος διαχείρισης της γης, αλλά και ως απάντηση σε επιτακτικές κοινωνικές προκλήσεις: Προσαρμογή των χρήσεων γης στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής με την επανεισαγωγή παραδοσιακών κτηνοτροφικών πρακτικών, ή/και παλαιών ειδών που παρέχουν μία σημαντική δεξαμενή γενετικού υλικού συμβάλλοντας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς η παραγωγή προϊόντων τοπικής προέλευσης συμβάλλει στη μείωση των ποσοστών άνθρακα στη γεωργία και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας για τοπικά παραγόμενα τρόφιμα υψηλής ποιότητας, στην αξιοποίηση των αγροτικών περιοχών και στην ανάσχεση της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου με την παροχή εναλλακτικών θέσεων εργασίας.

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται από τη μετακινούμενη κτηνοτροφία περιλαμβάνουν αύξηση της βιοποικιλότητας (π.χ ενδιαιτήματα για επικονιαστές), ποιότητα νερού και γονιμότητα του εδάφους, διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένου και της ’άγραφης’ γνώσης, σχετικής με τις κτηνοτροφικές πρακτικές και τα τοπικά προϊόντα και διαμορφώνοντας ιδιαίτερα ανοικτά παραδοσιακά τοπία που αντικατοπτρίζουν την ιστορία τους, την κοινότητα που ανήκουν και πολλοί θεωρούν ότι είναι ελκυστικά.

Στόχοι του Τransfarm

Ενημέρωση

σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στις χώρες των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους τύπους και το βαθμό των πρακτικών και τα τοπία που προκύπτουν, τα προγράμματα υποστήριξης των μετακινούμενων και τις ειδικές γνώσεις που χρειάζονται οι επαγγελματίες της μετακινούμενης κτηνοτροφίας.

Διαμερισμός

παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που μεταφέρουν τις εμπειρίες επιτυχημένων επαγγελματιών σχετικών με τη μετακινούμενη κτηνοτροφία προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή παρόμοιων πρωτοβουλιών σε άλλα περιοχές.

Εκπαίδευση

Επαγγελματίες σχετικοί με τη μετακινούμενη κτηνοτροφία μέσω διαδικτυακά προσβάσιμων και αυτοχρησιμοποιήσιμων πόρων.

Ποιός βρίσκεται πίσω από το έργο;

Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο TRANSFARM είναι πολύ ενεργοί στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές και τοπία της υπαίθρου. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επτά (7) διαφορετικοί οργανισμοί. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω.

Το έργο υποστηρίζεται από τρεις συνεργαζόμενους εταίρους ( το Πολωνικό Αγροτικό Κέντρο Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και τη VetAgroSup (Εθνικό Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας για τα τρόφιμα, την υγεία των ζώων, τις γεωπονικές και περιβαλλοντικές επιστήμες), της Γαλλίας), οι οποίοι προσθέτουν νέες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται η πρακτική της και υποστηρίζουν τους εταίρους παρέχοντας πρόσθετα δεδομένα, σχετικά με την πρακτική της μετακίνησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας